Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Dąbrowa Górnicza.

Działalność Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej podlega nadzorowi Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Miejskiej jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 11.


Zakres działania Komendy stanowią przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
  • Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  • Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i  zakresu działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  • Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2009
Data modyfikacji : 25.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Dąbrowa Górnicza
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Miszczyk Wydział Prewencji KMP Dąbrowa Górnicza
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Miszczyk
do góry