Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej sprawuje inspektor ochrony danych osobowych :Anna Czapla, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, e-mail: iod@dabrowa.ka.policja.gov.pl
  3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym: celach przetwarzania, podstawach prawnych przetwarzania, osobach, których dane są przetwarzane, odbiorcach danych, okresach przechowywania, zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP.
  4. Odbiorcy danych osobowych. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje: prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2019
Data modyfikacji : 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Miszczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Miszczyk
do góry