Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) dale "ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680", dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

  1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej, adres - ul. Alej Józefa Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
  2.  Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej zapewnia inspektor ochrony danych osobowych, adres - ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, e-mail - iod@dabrowa.ka.policja.gov.pl
  3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 28.08.2020
Data modyfikacji : 10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Osmólski Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo- Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Osmólski
do góry